சேவைகள்

’15 Malaysia’ செயல்திட்டம் வெற்றிக் காண்பது உங்கள் ஆதரவில்தான் உள்ளது. நாங்கள் வழங்கியிருக்கும் படைப்புகள் யாவும் உங்களுக்குப் பிடித்திருந்தால் அல்லது அவற்றைப் பார்த்து நீங்கள் மகிழ்ச்சியடைந்திருந்தால், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு இந்த இணையத்தளத்தை அறிமுகப்படுத்தி எங்களுக்கு ஆதரவு வழங்குங்கள். உங்கள் ஆதரவுகளை எங்களின் அறிக்கைகள் மூலமாகவோ மேசை பின்னணி மூலமாகவோ செய்யலாம்.

பட அறிக்கைகள்

தலைமை செயற்குழு

வலைபதிவின் பின்புலம் மற்றும் பக்கத்தின் வரையறையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்.

15Malaysia
கீழ்க்காணும் குறிப்பு எண்களைப் படிமம் செய்து உங்கள் அகப்பக்கத்திலோ வலைப்பதிவிலோ பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.


நீள்சதுரம்

கணினி அகல ஓரப்பட்டையை வடிவமைத்தல்.

15Malaysia
கீழ்க்காணும் குறிப்பு எண்களைப் படிமம் செய்து உங்கள் அகப்பக்கத்திலோ வலைப்பதிவிலோ பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.


வானளாவிகள்

கணினி குறுகிய ஓரப்பட்டையை வடிவமைத்தல்.

15Malaysia
கீழ்க்காணும் குறிப்பு எண்களைப் படிமம் செய்து உங்கள் அகப்பக்கத்திலோ வலைப்பதிவிலோ பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.


மேசை பின்னணி

ுவர் ஏடுகளைத் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் கணினி முகப்பை அழகுப் படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

15Malaysia Wallpaper

தரம் 1024×768 1280×960 1600×1200

அகலத்திரை 1280×800 1440×900 1680×1050

iPhone 320×480

15Malaysia Wallpaper

தரம் 1024×768 1280×960 1600×1200

அகலத்திரை 1280×800 1440×900 1680×1050

iPhone 320×480

விட்ஜெட்

உங்கள் அகப்பக்கத்தில் RUUMZ விஜெட்டின் தரவு எண்களை நகல் எடுத்து ஒட்டுக.

Creative Commons License

Sponsored by P1

Cupid Blogger